Vrijwilligers, innovatieprojecten en sponsors

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies”, Eabt is een vrijwilligersorganisatie met bestuur en medewerkers. Het bestuur stelt het meerjarenbeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het bestuur komt minimaal 4x per jaar bijeen.
Het bestuur wordt gevormd door 
Wim van der Spek (voorzitter), Wim Janssen (penningmeester), Laura Punt (secretaris) en Hen van Beek.
Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering is de directeur (Frans Lemmers) die tevens verantwoordelijk is voor de afwikkeling van studieaanvragen en –toekenning. Bij de verwerking van studieaanvragen wordt hij geassisteerd door coördinator Ester Heymann. De  coördinatie van de studies en studiebegeleiding is in handen van Laura Punt (alle taalcursussen) en Henk van der Leest (overige NHA-cursussen).
Voor het nakijken en beoordelen van de taalcursussen (Nederlands en buitenlandse talen) zijn 12 docenten-vrijwilligers beschikbaar.

Sponsors en innovatieprojecten 

Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” ontvangt van het Ministerie van Veiligheid & Justitie door tussenkomst van Reclassering Nederland een vergoeding voor gemaakte materiële onkosten. In principe is binnen dit subsidiebedrag geen financiële ruimte voor innovatieve activiteiten. 
Onderwijs voor gedetineerden mag dan volgens de Verenigde Naties en de Raad van Europa een (mensen)recht zijn, voor met name buitenlandse gedetineerden is de praktijk een andere. Door taalproblemen (zij beheersen de taal van het detentieland niet) worden zij bijna overal buitengesloten van bij hen passend onderwijs.
Eabt heeft meer dan 15 jaar ervaring in het verzorgen van passend onderwijs voor landgenoten die in het buitenland gedetineerd zijn. Eabt wil haar kennis en ervaring in deze graag delen, inzetten om collega’s in binnen- en buitenland te bewegen en te ondersteunen om ook landgenoten die in hun buitenland gedetineerd zijn, om buitenlanders in hun penitentiaire inrichtingen ook van passend (afstands)onderwijs te voorzien en hen te begeleiden bij het volgen daarvan. Dat is een belangrijke missie van Eabt.
Eabt neemt daarom graag deel aan innovatieprojecten samen met andere (EU)collega’s om deze missie

De samenleving en daarbinnen het onderwijsveld maakt in steeds grotere mate gebruik van computer en internet; van CD’s, video’s en DVD’s. De penitentiaire inrichtingen stellen het gebruik van computers in het algemeen en van internet (e-mail) in het bijzonder in veel landen helemaal niet toe en in enkele landen/gevangenissen slechts beperkte mate en met flinke restricties. Ook op dit gebied wil Eabt graag in internationaal samenwerkingsverband meehelpen beleid te ontwikkelen en in te voeren zodat ook (in het buitenland gedetineerden) met behulp van computer en (beschermd) internet/e-mail onderwijs te kunnen volgen en beschikbaar onderwijsmateriaal te gebruiken.

Om deel te kunnen nemen aan bedoelde innovatieprojecten ontbreekt evenwel de financiële ruimte binnen het reguliere subsidiebedrag. Om toch deel te kunnen nemen zoekt Eabt de ruimte die er is binnen subsidiefondsen van de Europese Unie (Erasmus+ projectsubsidies). Die regelingen bieden evenwel niet een volledige dekking van de te maken kosten. Er is vrijwel altijd een eigen bijdrage (van bijv. 20 – 25% van de totale kosten) die uit eigen middelen moet worden betaald. Voor met name dit gedeelte zoekt Eabt sponsors.